Deelnemingsvoorwaarden “Win een lingeriesetje”

Artikel 1 Algemeen

 1. De wedstrijd “Win een lingeriesetje” (hierna 'de wedstrijd') is een wedstrijd met aankoopverplichting die wordt georganiseerd door Van de Velde (hierna 'de organisator'), met maatschappelijke zetel te 9260 Schellebelle, Lageweg 4, en is onderhevig aan de voorwaarden in dit reglement vervat en het Belgische recht.
 1. De wedstrijd loopt van 1 juli 2012. Vanaf dat moment start de code-invoer en de registratie van winnaars. Codes blijven geldig, er is geen einddatum.
 1. De wedstrijd loopt in alle landen waar Marie Jo en PrimaDonna verkocht worden en is uitgewerkt in 4 talen: Engels, Nederlands, Frans en Duits.
 1. De deelneming aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon dewelke de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, met uitzondering van de organisatoren, van personeelsleden van Van de Velde en diens dochtervennootschappen, Selligent en met uitzondering van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd.
 1. Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze wedstrijd, de bloed- en aanverwanten in de eerste graad, van de personen dewelke in de voorgaande alinea geviseerd worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze laatsten.
 1. De deelname is persoonlijk. Men kan per unieke code deelnemen aan deze wedstrijd.

Artikel 2: Persoonsgegevens

 1. Om deel te nemen aan de wedstrijd wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mailadres, enz.) in te geven.
 1. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 1. De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden gebruikt conform onze privacyverklaring en zullen - behoudens uw uitdrukkelijke toestemming - enkel worden aangewend in het kader van deze wedstrijd.
 1. Indien deze gegevens niet met de realiteit overeenstemmen kunnen de organisatoren noch enige andere tussenkomende persoon of vennootschap hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 3: Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. De wedstrijd loopt van 01/06/2012 en heeft geen einddatum.
 1. De wedstrijd is enkel toegankelijk op de website www.primadonna.com, www.mariejo.com of via de URL www.mariejo.com/win of www.primadonna.com/win
 1. Opdat deelname aan de wedstrijd mogelijk is, dient de deelnemer een BH of slipje met daaraan een hangtag met unieke code te kopen.
 1. Voor een geldige deelname moet er eerst een unieke code ingetypt worden die aan één van de deelnemende producten van PrimaDonna of Marie Jo te vinden is. Elke unieke code is bestemd voor éénmalig gebruik, dit wil zeggen dat er slechts één keer kan deelgenomen worden met deze code. Elke deelnemer moet dus bij elke nieuwe deelname een nieuwe unieke PrimaDonna of Marie Jo code invoeren.
 1. Na de invoering van een unieke code moet de deelnemer een schiftingsvraag beantwoorden.
 1. Per deelname moet de deelnemer zijn correcte en volledige persoonlijke gegevens achterlaten om geldig te zijn.

Artikel 4: Aanwijzing van de winnaars

 1. De winnaar van de gratis slip of het gratis lingeriesetje is diegene die de schiftingsvraag van de maand correct heeft beantwoord of het dichts benaderd heeft. In geval van een ex aequo zullen de winnaars door lottrekking worden bepaald.
 1. Iedere maand wordt de winnaar op de hoogte gebracht via een e-mail.
 1. Winnaars moeten binnen 30 dagen aanspraak maken op hun prijs, anders vervalt deze, in casu binnen de 30 dagen reageren op de e-mail om zo de waardebon te activeren.
 1. Indien de waardebon buiten de schuld van de organisator niet binnen 6 maanden na de online activatie van de waardebon is ingeruild door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van de organisator.

Artikel 5: Prijzen

 1. De te winnen prijzen zijn de volgende: vouchers twv 125€ aan lingeriesetjes van PrimaDonna, PrimaDonna Twist, PrimaDonna Swim, Marie Jo en Marie Jo L'Aventure. De prijzen worden uitgereikt in Euro. De prijzen kunnen worden ingeruild in landen met andere valuta op basis van de wisselkoers van dat moment.
 1. De prijzen kunnen enkel en alleen worden ingeruild in de online gekozen lingeriewinkel. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.
 1. De waardebon kan enkel ingeruild worden voor lingerie of swimwear in een fysieke lingerieboetiek. Het is niet mogelijk deze voor een aankoop in een online winkel te gebruiken.
 1. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de organisator.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De naamloze vennootschap Van de Velde en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.
 1. De naamloze vennootschap Van de Velde kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de unieke code verwijderd werd van de producten vóór de aankoop er van.
 1. Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidige deelnemings- voorwaarden in zonder enig voorbehoud.

Artikel 7: Rechten Van de Velde

 1. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 1. De organisator behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de organisator daarvoor verantwoordelijk zal zijn.
 1. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem zich zou kunnen voordoen met de genoemde websites of met de computerprogrammering.
 1. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de service geleverd in de lingerie speciaalzaken.

Artikel 8: Contact

 1. De deelnemers die een kopij van huidige deelnemingsvoorwaarden wensen te ontvangen dienen bij hun aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop te sturen naar: “Win een lingeriesetje” , marketing afdeling, Van de Velde NV, Lageweg 4, B-9260 Schellebelle.