Disclaimer_NL | Marie Jo

You are here

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze website (‘Website’) wordt beheerd door de nv Van de Velde, met maatschappelijke zetel gevestigd te Lageweg 4, 9260 Schellebelle, met ondernemingsnummer 0448.746.744.

Elke bezoeker van deze website (‘Website’) wordt geacht kennis te nemen van onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door deze Website te gebruiken, aanvaardt u onderstaande gebruiksvoorwaarden (Gebruiksvoorwaarden’) en stemt u ermee in erdoor gebonden te zijn.

Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op gelijk welk moment volledig naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, er delen aan toe te voegen of delen ervan te verwijderen. U dient deze Gebruiksvoorwaarden periodiek na te kijken op wijzigingen. Door de Website te gebruiken nadat we veranderingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aangebracht hebben, gaat u met deze wijzigingen akkoord, ongeacht of u deze al dan niet nagekeken heeft. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, gelieve onze Website dan niet te gebruiken.

Intellectuele Eigendomsrechten

Door deze Website te gebruiken, erkent u dat deze teksten, opmaak, foto’s, illustraties, tekeningen, grafische elementen en andere elementen (“Inhoud”) bevat, beschermd door auteursrechten, databank rechten, merken, handelsgeheim en/of andere eigendomsrechten. Alle Inhoud is beschermd door de toepasselijke wetgeving rond auteursrecht, dat van toepassing is op auteursrechten die Van de Velde heeft betreffende de selectie, coördinatie, classificatie en verbetering van zulke Inhoud.

Commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, mede-contractanten van Van de Velde en andere derde partijen kunnen ook eigendomsrechten hebben op de Inhoud die zij beschikbaar maken op deze Website. De Inhoud van de database is ook beschermd door het exclusieve recht van de auteur van de database, op basis waarvan deze auteur de afname en/of hergebruik van alle of deel van de Inhoud van de database kan verbieden.

De reproductie, aanpassing, verandering, vertaling, verspreiding, overdracht, publicatie, vertoning, licentie, gebruik voor de productie van afgeleide werken of ander gebruik van alle of een deel van de Inhoud in elke vorm en door alle middelen is op dezelfde manier verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van de Velde.

Tenzij anders bepaald, staat Van de Velde een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht tot toegang, gebruik en reproductie van deze Website en zijn Inhoud toe voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, onderworpen aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. U wordt geen eigenaar van Inhoud vertoond op uw computer. De verandering of gebruik van de Inhoud voor andere doeleinden, in het bijzonder het gebruik van de Inhoud in geprinte vorm, op een andere website of netwerk omgeving is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van Van de Velde.

Door deze Website te gebruiken, gaat u akkoord om geen automatische middelen of manuele procedures te gebruiken om de pagina’s van deze Website of elke Inhoud van deze Website te controleren of kopiëren zonder voorafgaande geschreven toestemming van Van de Velde. U verbindt zich ertoe om geen middelen, software of proces te gebruiken om de goede werking van deze Website te verhinderen of te proberen verhinderen. U verbindt zich er ook toe om geen actie te ondernemen die een onredelijke of disproportionele zware last zou kunnen genereren op de infrastructuur van deze Website.

Merken, handelsnamen en logo’s

Alle namen, logo’s en andere tekens gebruikt op deze Website, inclusief de namen ‘Rigby&Peller’, ‘Marie Jo’, ‘Marie Jo L’Aventure’, ‘Sarda by Andres Sarda’, ‘PrimaDonna Twist’ en ‘PrimaDonna’, zijn wettelijk beschermde merken en/of handelsnamen van Van de Velde, geassocieerde vennootschappen of derde partijen. Enig gebruik van deze of gelijkaardige tekenen is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van de Velde of de eigenaar van het recht.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Niettegenstaande dat Van de Velde grote nauwkeurigheid hanteert bij de opmaak en onderhoud van deze Website, kan Van de Velde geen expliciete of impliciete garanties van gelijk welke aard aanleveren met betrekking tot deze Website en zijn inhoud. In het bijzonder kan Van de Velde niet garanderen dat de informatie op deze Website correct, accuraat en compleet, geschikt voor een specifiek doel of up to date is. Van de Velde mag informatie op deze Website veranderen of verwijderen op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving.

Behoudens voor zover wettelijk verboden, verwerpt Van de Velde enige expliciete of impliciete garantie betreffende de verhandelbaarheid, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een specifiek doel, verenigbaarheid, bescherming, accuraatheid en niet-schending van intellectuele eigendomsrechten. Noch Van de Velde, noch enige van zijn licentienemers, licentiegevers, dienstverleners of leveranciers garanderen dan deze Website of enige functie in deze Website zal functioneren zonder onderbreking of defect, dat defect zullen gecorrigeerd worden of dat deze Website of de servers die toegang verlenen tot deze Website vrij zijn van virussen of andere beschadigende elementen. Bovendien kan Van de Velde niet aansprakelijk zijn voor enige schade die kan optreden of die ogenschijnlijk verband houdt op gelijk welke manier met de toegang tot of het gebruik van deze Website, inclusief enige schade veroorzaakt aan uw hardware of software, waaronder virussen die uw hardware of software infecteren als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze Website. Het gebruik van gepaste anti-virus software is uw exclusieve verantwoordelijkheid.

U aanvaardt uitdrukkelijk (in de ruimste zin van het woord in de wetgeving aanvaard), dat Van de Velde niet aansprakelijk kan gehouden worden voor enige directe, indirecte, incidentele, uitzonderlijke of gevolgschade. Als u ontevreden bent met enig deel van de Website of enige van de bepalingen van deze Voorwaarden niet kan aanvaarden, is uw enige optie om te stoppen met het gebruik van deze Website. 

Links

Deze Website kan hyperlinks voorzien naar andere websites die als potentieel interessant gezien worden voor u, maar gedeeltelijk of volledig eigendom zijn van, gecontroleerd of beheerd door een derde partij. Dergelijke links zijn enkel voorzien voor uw gemak en informatie.

Van de Velde gaat de inhoud van deze externe websites niet na en indien u ervoor kiest om deze hyperlinks aan te klikken, doet u dit op eigen risico. Van de Velde draagt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende deze externe websites. Het feit dat Van de Velde voorziet in een link naar een website van een derde partij, houdt geen goedkeuring, aanbeveling of financiering daarvan door Van de Velde of geassocieerde vennootschappen aan dergelijke derde partij in. Enige vermelding van de Producten of diensten van een derde partij is enkel voorzien voor uw gemak en informatie en houdt de goedkeuring of aanbeveling van dergelijke Producten of diensten door Van de Velde niet in. Noch kan Van de Velde aansprakelijk gehouden worden voor toekomstige wijzigingen naar de gelinkte websites.

Links naar deze website zijn verboden, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de nv Van de Velde.

Selectie van handelszaken in de ‘Store Locator’ (‘Waar te koop?’/’Verkooppunten’)

De bezoeker van de website kan in de ‘Store Locator’-module die te vinden is onder “Waar te koop?” (Marie Jo) of “Verkooppunten” (PrimaDonna) zoeken welke winkelpunten in zijn buurt de Van de Velde merken verdelen. Die doet hij door zijn postcode of naam van de woonplaats in te geven. Op basis van distributiedichtheid en geografische ligging van de winkelpunten wordt een selectie gedaan volgens volgende, geautomatiseerde criteria:

  • Indien er 10 of meer resultaten zijn in de opgegeven stad of gemeente: alle winkelpunten in de stad of gemeente worden opgesomd. De straal van het zoekgebied wordt niet uitgebreid.
  • Indien er minder dan 10 verkooppunten exact beantwoorden aan de opgegeven zoekopdracht, wordt de straal van de zoekopdracht concentrisch uitgebreid naar de omliggende regio. De straal start bij 9 km rond de zoekopdracht, en vergroot telkens met 5 km.
  • De uitbreiding van de straal van de zoekopdracht stopt wanneer er 5 of meer resultaten zijn (inclusief de ‘exacte’ resultaten) of wanneer de straal gelijk is aan of groter is dan 50 km.
  • De straal van de geselecteerde regio drukt afstanden uit in vogelvlucht en identificeert alle verschillende postcodes die binnen het gebied vallen. Alle winkels die in het centrale klantenbeheer van Van de Velde geregistreerd staan met één van deze postcodes worden weergegeven (ook al vallen zij geografisch stricto senso uit de opgegeven straal).

    Van de Velde streeft ernaar om in de ‘Store Locator’ enkel de winkelpunten weer te geven met een minimumaanbod aan haar producten. Bovendien wil zij de consument een indicatie geven van de mate waarin haar producten aanwezig zijn op elk winkelpunt. De criteria die aan deze waardering ten grondslag liggen zijn objectief en eenduidig, en worden gevormd door een combinatie van breedte en diepte van het aanbod.

De exacte aard van deze criteria is gecommuniceerd aan de klanten van Van de Velde, die op elk moment een detail kunnen opvragen van de cijfers die aan hun waardering ten grondslag ligt. Gezien de vertrouwelijkheid van deze cijfers worden geen exacte getallen, noch de numerische of gedetailleerde waardering van een bepaalde winkel op grond van deze criteria, vrijgegeven.

Schadevergoeding

U verbindt er zich toe om Van de Velde, zijn bestuurders, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers te vergoeden, schadeloos te stellen en op verzoek van Van de Velde,  verdedigen tegenover alle claims van derde partijen en/of kosten (inclusief maar niet gelimiteerd tot redelijke erelonen en kosten van advocaten) die volgen vanuit het incorrect gebruik van onze Website, uw schending van deze Algemene Voorwaarden of elke andere overtreding van een gebruiker of een intellectueel eigendomsrecht of gelijk welk ander recht van een persoon of entiteit.

Diverse bepalingen

 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of voor elke andere reden onuitvoerbaar is, dienen deze Algemene Voorwaarden te worden geïnterpreteerd als zou de onwettige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling nooit inbegrepen geweest zijn, en Van de Velde zal gerechtigd zijn om deze bepaling te verwijderen uit deze Algemene Voorwaarden zonder de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen te beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden maken de volledige overeenkomst uit tussen u en Van de Velde wat betreft de Inhoud.

Indien u enige vraag of bezorgdheid hebt, kan contact met ons opnemen per e-mail info@vandevelde.eu of per post op ons voormeld adres.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze website en het gebruik ervan, alsook in verband met bovenstaande voorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht, zonder evenwel rekening te houden met de principes van rechtsconflicten in de ruimte. Elk geschil m.b.t. deze website, het gebruik ervan of m.b.t. bovenstaande voorwaarden behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (België).

Zoek een winkel