Wedstrijdreglement Wat Mannen Willen | Marie Jo

You are here

Wedstrijdreglement “Marie Jo - Wat mannen willen” – Deel 2

Te winnen prijs: 40 duo-tickets voor de Vlaamse film ‘Wat mannen willen’, te gebruiken in een Kinepolis naar keuze in België zolang de film er vertoond wordt.

Artikel 1 Algemeen

 1. De wedstrijd “Marie Jo – Wat mannen willen– Deel 2 (hierna de “Wedstrijd”) is een wedstrijd zonder aankoopverplichting die wordt georganiseerd door Van de Velde NV met maatschappelijke zetel te 9260 Schellebelle, Lageweg 4 (hierna de “Organisator”), en is onderhevig aan de voorwaarden vervat in dit reglement en het Belgische recht.

 2. De Wedstrijd begint op 19 november 2015 en eindigt op 16 december 2015 om middernacht.

 3. De Wedstrijd speelt zich af op het grondgebied Vlaanderen. Deelname aan de Wedstrijd staat open voor iedere persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en woonachtig is in Vlaanderen met uitzondering van de Organisator; haar personeelsleden en dochtervennootschappen; klanten van de Organisator of personeelsleden van deze klanten en elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Wedstrijd.

 4. Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan de Wedstrijd, de bloed- en aanverwanten in de eerste graad, van de personen die in de voorgaande alinea geviseerd worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze laatsten.

 5. De deelname is persoonlijk. Elke deelnemer kan per geldig e-mailadres en per wedstrijdweek slechts 1 maal deelnemen. Elke deelnemer kan gedurende de volledige looptijd van de Wedstrijd slechts 1 maal winnen. Deelname aan de Wedstrijd wordt uitgesloten voor de winnaars van de wedstrijd ‘Marie Jo – Wat mannen willen’.

Artikel 2 Persoonsgegevens

 1. Om deel te nemen aan de Wedstrijd kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (naam en e-mailadres) in te geven.

 2. Iedere deelnemer garandeert dat alle door haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

 3. De persoonsgegevens die een deelnemer ons verstrekt, worden gebruikt conform onze privacyverklaring en zullen – behoudens zijn uitdrukkelijke toestemming – enkel worden aangewend in het kader van de Wedstrijd.

 4. Indien deze gegevens niet met de realiteit overeenstemmen, kan de Organisator noch enige andere tussenkomende persoon of vennootschap hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. De Wedstrijd loopt van 19 november 2015 om 00u00 tot en met 16 december 2015 om 24u00. Beantwoorde wedstrijdvragen buiten die periode worden niet meegeteld.

 2. De Wedstrijd is enkel toegankelijk via de website www.mariejo.com of via de link op Sociale kanalen.

 3. Voor een geldige deelname moet een antwoord gegeven worden op de vraag ‘Welke Vlaamse regisseur heeft de film geregisseerd?’ alsook op de schiftingsvraag ‘Kan jij schatten hoeveel Jane beha’s er in 2014 wereldwijd werden verkocht?’.

 4. De deelnemer moet tevens haar correcte en volledige persoonlijke gegevens achterlaten om geldig te zijn.

 5. Elke wedstrijdweek worden 10 winnaars gekozen uit de inzendingen die tijdens die week werden ontvangen, met name de weken van 19/11/2015 t.e.m. 25/11/2015, 26/11/2015 t.e.m. 02/12/2015, 03/12/2015 t.e.m. 09/12/2015 en 10/12/2015 t.e.m. 16/12/2015. De 40 winnende deelnemers worden persoonlijk via e-mail op de hoogte gebracht na afloop van iedere wedstrijdweek.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

 1. De 10 deelnemers die het correcte antwoord op de schiftingsvraag het dichtste benaderen tijdens een wedstrijdweek, worden als winnaars aanzien en hebben elk recht op de prijs omschreven in artikel 5. Het dichtste cijfer hoger dan het correcte antwoord zal voorrang hebben op een even dicht cijfer lager dan het correcte antwoord. In geval van een ex aequo wint de deelnemer die zijn/haar stem als eerste heeft uitgebracht.

 2. De winnaars worden door de Organisator na afloop van iedere wedstrijdweek op de hoogte gebracht via een e-mail en worden eveneens bekendgemaakt op de MarieJo Facebook.

 3. De winnaars moeten binnen 48 uur na ontvangst van bovenstaande e-mail aanspraak maken op hun prijs op de in de e-mail omschreven wijze, anders vervalt deze. De filmtickets zullen per post opgestuurd worden.

Artikel 5 Prijzen

 1. De prijs voor iedere winnaar is één duo ticket voor de Vlaamse film ‘Wat mannen willen’ in een Kinepolis naar keuze in België.

 2. De duo-tickets zijn geldig zolang de film vertoond wordt in de betrokken Kinepolis.

 3. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.

 4. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de Organisator.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Organisator en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.

 2. Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidige deelnemingsvoorwaarden in zonder enig voorbehoud.

Artikel 8 Rechten Organisator

 1. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde de deelname aan de Wedstrijd te beëindigen indien een deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de Organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

 2. De Organisator behoudt zich tevens het recht voor om de Wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of dit wedstrijdreglement en/of de prijzen van de Wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daarvoor verantwoordelijk zal zijn.

 3. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem dat zich zou kunnen voordoen met de genoemde websites of met de computerprogrammering.

 4. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de service geleverd in deelnemende winkelpunten.

Artikel 9 Contact

 1. Er zal geen enkele betwisting aanvaard worden over bepaling van de winnaars, het verloop van de Wedstrijd of enige andere procedure in het kader van deze Wedstrijd.

 2. De deelnemers die een kopie van huidige deelnemingsvoorwaarden wensen te ontvangen, dienen bij hun aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop te sturen naar: “Marie Jo – Wat mannen willen” – Deel 2, marketing afdeling, Van de Velde NV, Lageweg 4, B-9260 Schellebelle of te mailen naar info@vandevelde.eu.

Zoek een winkel