Wedstrijdreglement 20 jaar L’Aventure | Marie Jo

You are here

Wedstrijdreglement “20 jaar L’Aventure”

Artikel 1 Algemeen

 1. De wedstrijd “20 jaar L’Aventure” (hierna 'Wedstrijd') is een wedstrijd zonder aankoopverplichting die wordt georganiseerd door Van de Velde NV (hierna 'Organisator'), met maatschappelijke zetel te Lageweg 4, 9260 Schellebelle, België en is onderhevig aan de voorwaarden in dit reglement vervat en het Belgische recht.
 2. De Wedstrijd start op 28/08/2017 en eindigt op 24/09/2017 om 23u59.
 3. De deelname aan deze Wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, met uitzondering van de Organisator; haar personeelsleden en dochtervennootschappen; klanten van de Organisator of personeelsleden van deze klanten en elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Wedstrijd.
 4. Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze Wedstrijd, de bloed- en aanverwanten in de eerste graad, van de personen dewelke in de voorgaande alinea geviseerd worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze laatsten.
 5. De deelname is persoonlijk. Men kan meermaals deelnemen.

Artikel 2: Persoonsgegevens

 1. Om deel te nemen aan de Wedstrijd kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, enz.) in te geven.
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden gebruikt conform onze privacyverklaring en zullen – behoudens jouw uitdrukkelijke toestemming – enkel worden aangewend in het kader van de Wedstrijd.
 4. Indien deze gegevens niet met de realiteit overeenstemmen, kan de Organisator noch enige andere tussenkomende persoon of vennootschap hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 3: Hoe en wanneer kan je meedoen?

1.      De Wedstrijd start op 28/08/2017 en eindigt op 24/09/2017 om 23u59.

2.      De Wedstrijd is toegankelijk via www.mariejo.com alsook via de facebook pagina van Marie Jo (via de facebook app).

3.      Deelnemers die door een Marie Jo verkooppunt uitgenodigd worden om deel te nemen aan de Wedstrijd, dienen eerst kenbaar te maken door welk verkooppunt zij uitgenodigd werden.

4.      De deelnemer kan meedoen aan de Wedstrijd als zij via de online module een design kiest en de schiftingsvraag invult.

5.      Deelname is enkel geldig wanneer alle gevraagde persoonsgegevens ingevuld en correct zijn, na keuze van een design én beantwoording van de schiftingsvraag.

Artikel 4: Aanwijzing van de winnaars

 1. De selectie van de winnaars gebeurt aan de hand van de keuze voor een bepaald design en de volgende schiftingsvraag: “Weet jij hoeveel Marie Jo L’Aventure beha’s er in 2016 wereldwijd werden verkocht?”.
 2. De 5 deelnemers die het design met het meeste stemmen bij afloop van de Wedstrijd kiezen en het correcte antwoord op de schiftingsvraag het dichtste benaderen, worden als winnaars aanzien en hebben elk recht op de prijs omschreven in artikel 5. Het dichtste cijfer hoger dan het correcte antwoord zal voorrang hebben op een even dicht cijfer lager dan het correcte antwoord. In geval van een ex aequo wint de deelnemer die zijn/haar stem als eerste heeft uitgebracht.
 3. De Organisator verbindt zich er in geen geval toe het design met de meeste stemmen te produceren. De Organisator beslist steeds zelf of er een design in productie gaat en welk design dat is.
 4. Winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht, uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de maand van deelname. De naam en nationaliteit van de winnaars worden op de Marie Jo website en facebookpagina gepubliceerd.
 5. Winnaars moeten na persoonlijke verwittiging binnen 48 uur aanspraak maken op hun prijs, anders vervalt deze.
 6. Indien een prijs buiten de schuld van de organisator niet is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van de Organisator.

Artikel 5: Prijzen

 1. De prijs voor iedere winnaar is één voucher ter waarde van 125 EUR voor een Marie Jo L’Aventure setje (1 bh + 1 slip).
 2. De vouchers zijn één jaar geldig en uit te geven in een fysiek Marie Jo verkooppunt naar keuze. De bon kan niet gebruikt worden voor een online aankoop.
 3. De prijzen worden uitgereikt in Euro. De prijzen kunnen worden ingeruild in landen met andere valuta op basis van de wisselkoers van dat moment.
 4. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.
 5. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de Organisator.

Artikel 6: Meest aangeduide verkooppunten

1.      De Marie Jo verkooppunten in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zwitserland die door het meest aantal deelnemers aan de Wedstrijd worden aangeduid, maken kans op een gepersonaliseerde TOM-bh voor het winkelpersoneel van het verkooppunt, in combinatie met een teambuilding budget ter waarde van 250 EUR per verkooppunt.

2.      Per land ontvangt het meest aangeduide verkooppunt, dat minimaal 15 stuks van de Marie Jo l’Aventure Tom-series van collectie Herfst-Winter 2017 heeft gekocht, de prijs hierboven vermeld.

3.      In geval het deelnemersaantal dat éénzelfde verkooppunt heeft aangeduid minder dan tien bedraagt, kan de Organisator beslissen om de hierboven gespecifieerde prijs te laten vervallen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Organisator en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze Wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.
 2. Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidige deelnemingsvoorwaarden in zonder enig voorbehoud.

Artikel 8: Rechten Organisator

 1. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde de deelname aan de Wedstrijd te beëindigen indien een deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de Organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. De Organisator behoudt zich tevens het recht voor om de Wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of dit wedstrijdreglement en/of de prijzen van de Wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daarvoor verantwoordelijk zal zijn.
 3. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem dat zich zou kunnen voordoen met de genoemde websites of met de computerprogrammering.
 4. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de service geleverd in deelnemende winkelpunten.

Artikel 9: Contact

 1. Er zal geen enkele betwisting aanvaard worden over bepaling van de winnaars, het verloop van de Wedstrijd of enige andere procedure in het kader van deze Wedstrijd.
 2. De deelnemers die een kopij van huidige deelnemingsvoorwaarden wensen te ontvangen dienen bij hun aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop te sturen naar: “20 jaar L’Aventure”, marketing afdeling, Van de Velde NV, Lageweg 4, 9260 Schellebelle, België.
Zoek een winkel