Privacy NL | Marie Jo

You are here

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze website (‘Website’) wordt beheerd door de nv Van de Velde, met maatschappelijke zetel gevestigd te Lageweg 4, 9260 Schellebelle, met ondernemingsnummer 0448.746.744.
Elke bezoeker van deze website (‘Website’) wordt geacht kennis te nemen van onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door deze Website te gebruiken, aanvaardt u onderstaande gebruiksvoorwaarden (Gebruiksvoorwaarden’) en stemt u ermee in erdoor gebonden te zijn.
Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op gelijk welk moment volledig naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, er delen aan toe te voegen of delen ervan te verwijderen. U dient deze Gebruiksvoorwaarden periodiek na te kijken op wijzigingen. Door de Website te gebruiken nadat we veranderingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aangebracht hebben, gaat u met deze wijzigingen akkoord, ongeacht of u deze al dan niet nagekeken heeft. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, gelieve onze Website dan niet te gebruiken.

Bescherming persoonlijke levenssfeer: ons Privacybeleid

Wij zijn begaan met de bescherming van uw privacy Alle persoonsgegevens die we over u inzamelen als u deze Website gebruikt, zullen verwerkt worden overeenkomstig dit Privacybeleid.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens
Van de Velde NV
Lageweg 4
9260 Schellebelle
Ondernemingsnummer: 0448.746.744

Verwerking van de persoonsgegevens
Volgens de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van dergelijke gegevens, verschaffen wij u de volgende informatie.

Bij een bezoek aan deze Website wordt door de standaardwerking van de webserver van de nv Van de Velde bepaalde geanonimiseerde informatie opgenomen. Deze informatie kan betrekking hebben op de naam van de internet service provider via dewelke de bezoeker toegang heeft tot het internet, de zoekrobot en de trefwoorden die werden gebruikt om deze Website te lokaliseren, de tijd en de datum waarop de bezoeker tot deze Website toegang had, de pagina’s die de bezoeker op deze Website geraadpleegd heeft, en de pagina’s van andere websites die de bezoeker heeft geraadpleegd om naar deze Website te gaan. Deze informatie wordt enkel intern gebruikt, nl. om het gebruik van deze Website te meten en te controleren en om de kwaliteit van deze Website en de inhoud ervan te verbeteren.

Daarnaast is het mogelijk dat een bezoeker van deze Website vrijwillig bepaalde persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld zijn naam, adres, geslacht, e-mail adres, woonplaats, telefoonnummer en GSM-nummer, doorgeeft in het kader van een bezoek aan deze Website. Dit gebeurt wanneer de bezoeker zich inschrijft voor het ontvangen van één van de volgende diensten: elektronische nieuwsbrieven en/of MMS- marketing (via GSM) en/of persinformatie. De persoonsgegevens die aldus vrijwillig worden verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van de nv Van de Velde. De nv Van de Velde zal deze informatie verwerken met het oog op de levering van de diensten en/of informatie waarom de betrokkene heeft verzocht. De betrokkene kan zich hier ten allen tijde kostenloos tegen verzetten.

Behoudens indien de bezoeker zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, kunnen de persoonsgegevens worden kenbaar gemaakt aan vennootschappen die vennootschapsrechtelijk verbonden met de nv Van de Velde. Indien gewenst kan een lijst opgevraagd worden van deze vennootschappen door een e-mail te sturen naar info@vandevelde.eu. Deze lijst is ook te raadplegen op onze corporate website vandevelde.eu. Overeenkomstig het bovenstaande en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan bedrijven wiens tussenkomst als Verwerkers van persoonsgegevens voor rekening en onder de controle van de nv Van de Velde vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal Van de Velde geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en u er uitdrukkelijk mee instemde (bv. door een verkooppunt expliciet aan te duiden als uw favoriete verkooppunt), of tenzij anders vereist door de wet. Van de Velde wijst er echter wel op dat de winkel(s) aangeduid als uw favoriete winkel, na de overdracht deze gegevens zelf als Verantwoordelijke verwerkt, overeenkomstig haar eigen privacybeleid en dat Van de Velde hier niet garant kan voor staan. Hebt u vragen over of bij het privacybeleid van uw favoriete winkel(s), gelieve u zich te richt tot deze winkel.

Elke bezoeker van deze Website aanvaardt en erkent bovendien dat derden zich desgevallend toegang kunnen verschaffen tot informatie die over een publiek netwerk wordt verstuurd en dat de nv Van de Velde op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld in geval van dergelijk ongeoorloofd gebruik.

Rechten van de geregistreerde
We vestigen uw aandacht op het feit dat u het recht heeft uw persoonsgegevens in te kijken en te beperken en, waar dit gepast is, rechtzetting te vragen van verkeerde gegevens die op u van toepassing zijn. U kan zich bovendien op ieder ogenblik, op eenvoudig verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door het versturen van een e-mail met betrekking tot uw eventuele vragen naar info@vandevelde.eu.
De bezoeker kan zich tevens op elk moment uitschrijven. Dit gebeurt volledig gratis, zonder dat de bezoeker een reden dient op te geven.

Gebruik van cookies
De Website van de nv Van de Velde maakt gebruik van “cookies”. Een cookie kan beschouwd worden als stukjes gegevens die de server van de nv Van de Velde naar de browser van de bezoeker van deze Website stuurt. De browser schrijft deze gegevens weg naar de harde schijf van de computer van de bezoeker. Door gebruik te maken van cookies kan de nv Van de Velde terugkerende bezoekers een snellere en meer efficiënte toegang bieden. De configuratie van de meeste browsers geeft een bezoeker de mogelijkheid om cookies te aanvaarden of te weigeren en om te worden gewaarschuwd telkens als een cookie wordt gebruikt.
Hoewel u geen cookies hoeft te aanvaarden om toegang te hebben tot onze Website, kan het weigeren ervan leiden tot een minder goede werking van bepaalde aanbiedingen, kenmerken of producten van onze Website en kan u een verlies van gebruiksgemak ondervinden.

Intellectuele Eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld, staan wij voor deze Website en voor het materiaal dat erop voorzien wordt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht van toegang, gebruik en weergave toe voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, vooropgesteld dat u volledig voldoet aan de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden.
U erkent dat deze Website teksten, opmaak, foto’s, illustraties, tekeningen, grafische elementen en andere elementen (collectief “Inhoud” genoemd) bevat die beschermd is/zijn door het auteursrecht, databankrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en/of andere eigendomsrechten.

Alle Inhoud wordt beschermd door de toepasselijke wetten op het auteursrecht en wij hebben auteursrechten. Op de selectie, de coördinatie, de schikking en de verbetering van dergelijke Inhoud. Onze commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, aannemers en andere derde partijen kunnen eveneens eigendomsrechten hebben op de Inhoud die ze op deze Website beschikbaar maken. Behoudens de voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de nv Van de Velde, is het bijgevolg verboden om de Inhoud, of een deel ervan, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te vertalen, te verdelen, te verzenden, te publiceren, te vertonen, in licentie te geven, te gebruiken voor de creatie van afgeleide werken of op een andere wijze te exploiteren, dit alles onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen.

De inhoud van de databank wordt voorts beschermd door het sui generis recht van de producent van de databank op basis waarvan deze de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of van een deel van de inhoud van de databank kan verbieden.

Wanneer Inhoud op uw computer wordt opgeladen, wordt u geen eigenaar van deze Inhoud. De wijziging of gebruik van de Inhoud voor andere doeleinden, inzonderheid gebruik van de Inhoud in gedrukte vorm of op een andere website of netwerkomgeving, is strikt verboden tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen. Door deze Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord om geen robot, spider of enig ander automatisch middel of manueel proces te gebruiken om de webpaginas van deze Website of enige Inhoud hiervan te controleren of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de nv Van de Velde. U verbindt zich ertoe om geen enkel middel, software, noch routine te gebruiken om de behoorlijke werking van deze Website te belemmeren of trachten te belemmeren. U verbindt zich er verder toe geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenwichtig zware last op de infrastructuur van de website zou veroorzaken.

Merken, handelsnamen en logo’s

Alle benamingen, logo’s en andere tekens die op deze website worden gebruikt, waaronder de namen “Marie Jo”, “Marie Jo L’Aventure” en “PrimaDonna”, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en eigendom zijn van de nv Van de Velde, verbonden vennootschappen of derden. Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de nv Van de Velde of van de respectievelijke merktitularis is elk gebruik van deze of van gelijkaardige tekens uitdrukkelijk verboden.

Afwijzing van aansprakelijkheid

e nv Van de Velde besteedt de grootste zorg aan de creatie en instandhouding van deze website. Zij kan evenwel geen enkele expliciete of impliciete waarborg, van welke aard ook, geven omtrent deze Website en haar Inhoud. In het bijzonder kan de nv Van de Velde niet garanderen dat de informatie die zich op deze website bevindt juist, nauwkeurig, volledig, voor een bepaald doel geschikt of actueel is. Het is de nv Van de Velde toegestaan om de informatie die zich op deze website bevindt te allen tijde te wijzigen of te verwijderen, en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

Behalve indien wettelijk verboden, sluiten wij iedere uitdrukkelijke of impliciete waarborg uit, inzonderheid impliciete waarborgen wat betreft verhandelbaarheid, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, compatibiliteit, veiligheid, nauwkeurigheid of de niet-schending van intellectuele eigendom. Noch de nv Van de Velde, noch enige van onze licentiegevers, licentienemers, dienstverleners of leveranciers waarborgen dat deze Website of enige functie in deze Website ononderbroken of foutvrij zal functioneren, dat gebreken verbeterd zullen worden of dat deze Website of de servers die deze Website beschikbaar maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke onderdelen. Bovendien zal de nv Van de Velde niet aansprakelijk zijn voor schade die zou voortvloeien uit of op enige wijze verband zou houden met de toegang tot of het gebruik dat van deze Website zou gemaakt worden, hieronder begrepen enige schade veroorzaakt aan de hard- of software van de bezoeker van deze website, zoals schade naar aanleiding van virussen die de hard- of software van de bezoeker besmetten als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze website. Het behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website om de gepaste anti-virussoftware te gebruiken.

U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in (in de ruimste door de wet toegelaten mate) dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, speciale, gevolgschade of welke schade dan ook. Indien u ontevreden bent met enig deel van onze website, of niet akkoord gaat met één van deze Gebruiksvoorwaarden, is uw enig verhaal de stopzetting van het gebruik van deze website

Links

Het is mogelijk dat deze website een link maakt naar een andere website die, geheel of gedeeltelijk, behoren, gecontroleerd of beheerd worden door derde partijen, maar die interessant zou kunnen zijn voor de bezoeker. Dergelijke links worden enkel voorzien voor uw comfort en uw informatie.
De inhoud van dergelijke externe websites wordt niet gecontroleerd door de nv Van de Velde en indien u beslist om een dergelijke website te bezoeken, doet u dit volledig op uw eigen verantwoordelijkheid. Het feit dat wij een snelkoppeling ter beschikking stelt naar de website van een derde partij impliceert niet dat de nv Van de Velde dergelijke website bekrachtigt, goedkeurt of financiert of dat het verbonden is met een dergelijke derde partij. Enige vermelding van producten of diensten van een derde partij is slechts ter uwer comfort en informatie verstrekt en maakt geen bekrachtiging of aanbeveling van dergelijke producten of diensten uit door de nv Van de Velde.
De nv Van de Velde kan evenmin aansprakelijkheid oplopen voor toekomstige wijzigingen van de gelinkte websites.
Het aanbrengen van links naar deze website zijn verboden, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de nv Van de Velde.

Selectie van handelszaken in de ‘Store Locator’ (‘Waar te koop?’/’Verkooppunten’)

De bezoeker van de website kan in de ‘Store Locator’-module die te vinden is onder “Waar te koop?” (Marie Jo) of “Verkooppunten” (PrimaDonna) zoeken welke winkelpunten in zijn buurt de Van de Velde merken verdelen. Die doet hij door zijn postcode of naam van de woonplaats in te geven. Op basis van distributiedichtheid en geografische ligging van de winkelpunten wordt een selectie gedaan volgens volgende, geautomatiseerde criteria:

  • Indien er 10 of meer resultaten zijn in de opgegeven stad of gemeente: alle winkelpunten in de stad of gemeente worden opgesomd. De straal van het zoekgebied wordt niet uitgebreid.
  • Indien er minder dan 10 verkooppunten exact beantwoorden aan de opgegeven zoekopdracht, wordt de straal van de zoekopdracht concentrisch uitgebreid naar de omliggende regio. De straal start bij 9 km rond de zoekopdracht, en vergroot telkens met 5 km.
  • De uitbreiding van de straal van de zoekopdracht stopt wanneer er 5 of meer resultaten zijn (inclusief de ‘exacte’ resultaten) of wanneer de straal gelijk is aan of groter is dan 50 km.
  • De straal van de geselecteerde regio drukt afstanden uit in vogelvlucht en identificeert alle verschillende postcodes die binnen het gebied vallen. Alle winkels die in het centrale klantenbeheer van Van de Velde geregistreerd staan met één van deze postcodes worden weergegeven (ook al vallen zij geografisch stricto senso uit de opgegeven straal).
    Van de Velde streeft ernaar om in de ‘Store Locator’ enkel de winkelpunten weer te geven met een minimumaanbod aan haar producten. Bovendien wil zij de consument een indicatie geven van de mate waarin haar producten aanwezig zijn op elk winkelpunt. De criteria die aan deze waardering ten grondslag liggen zijn objectief en eenduidig, en worden gevormd door een combinatie van breedte en diepte van het aanbod.

De exacte aard van deze criteria is gecommuniceerd aan de klanten van Van de Velde, die op elk moment een detail kunnen opvragen van de cijfers die aan hun waardering ten grondslag ligt. Gezien de vertrouwelijkheid van deze cijfers worden geen exacte getallen, noch de numerische of gedetailleerde waardering van een bepaalde winkel op grond van deze criteria, vrijgegeven.

Schadevergoeding

U stemt ermee in de nv Van de Velde, evenals onze bestuurders, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers te vergoeden, vrijwaren en, indien wij hiervoor kiezen, te verdedigen tegen alle vorderingen van derden en/of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria en -kosten) voortvloeiend uit uw onjuist gebruik van onze website, uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, of de inbreuk of het gebruik door enige andere gebruiker van enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht van een persoon of entiteit.

Diverse bepalingen

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen benvloeden. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomstig tussen u en ons met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien u enige vraag of bezorgdheid hebt, kan contact met ons opnemen per e-mail info@vandevelde.eu of per post op ons voormeld adres.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze website en het gebruik ervan, alsook in verband met bovenstaande voorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht, zonder evenwel rekening te houden met de principes van rechtsconflicten in de ruimte. Elk geschil m.b.t. deze website, het gebruik ervan of m.b.t. bovenstaande voorwaarden behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (België).

Zoek een winkel