Deelnemingsvoorwaarden - Win een Marie Jo setje | Marie Jo

You are here

Artikel 1 Algemeen

 1. De wedstrijd “Win een Marie Jo setje” is een wedstrijd zonder aankoopverplichting die wordt georganiseerd door Van de Velde nv (hierna 'de organisator'), met maatschappelijke zetel te 9260 Schellebelle, Lageweg 4, en is onderhevig aan de voorwaarden in dit reglement vervat en het Belgische recht.
 2. De wedstrijd loopt van 18 maart 2015 en eindigt op 18 mei 2015 om middernacht.
 3. Deze wedstrijd speelt zich af op het grondgebied van de Europese Unie. De deelneming aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon dewelke de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, met uitzondering van de organisatoren, van personeelsleden van Van de Velde nv en diens dochtervennootschappen en met uitzondering van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd. Deze kunnen wel stemmen maar maken geen kans om een setje te winnen.
 4. Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze wedstrijd, de bloed- en aanverwanten in de eerste graad, van de personen dewelke in de voorgaande alinea geviseerd worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze laatsten.
 5. De deelname is persoonlijk. Men kan maar één keer deelnemen.

Artikel 2: Persoonsgegevens

 1. Om mee te doen aan de wedstrijd kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals je naam, voornaam, e-mailadres en land) in te geven.
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden gebruikt conform onze privacyverklaring en zullen – behoudens uitdrukkelijke toestemming – enkel gebruikt worden voor de doeleinden van deze wedstrijd.
 4. Indien deze gegevens niet met de realiteit overeenstemmen kunnen de organisatoren noch enige andere tussenkomende persoon of vennootschap hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 3: Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. De wedstrijd is enkel toegankelijk via de website www.lingeriestyling.com
 2. De deelnemer kan meedoen aan de wedstrijd als zij haar gegevens invult, stemt en de schiftingsvraag beantwoordt.
 3. Voor een geldige deelname moet eveneens een antwoord gegeven worden op de schiftingsvraag:
  "Hoeveel deelnames zullen we ontvangen hebben tussen 03/2015 en 03/2015"
 4. De winnaars worden persoonlijk via e-mail op de hoogte gebracht.

Artikel 4: Aanwijzing van de winnaars

 1. De winnaars is diegene die de wedstrijdvraag juist heeft én het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderde.
 2. De winnaar gaat ermee akkoord, door in te stemmen met deze voorwaarden, dat haar/zijn nationaliteit eveneens bekendgemaakt wordt op de Marie Jo website en Facebook-pagina.
 3. De winnaars moeten binnen de 10 dagen aanspraak maken op de prijs, anders vervalt deze.
 4. Indien een prijs buiten de schuld van de organisator binnen de 10 dagen na einde van de wedstrijd niet is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van de organisator.

Artikel 5: Prijzen

 1. De te winnen prijs is de volgende:
  1 waardebon ter waarde van 125€ lingerie van Marie Jo in te wisselen in alle Lingerie Styling verkooppunten in de Europese Unie. Deze punten kan je terugvinden op www.lingeriestyling.com
 2. De prijs is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 3. Met betrekking tot 5.1. indien de winnaar lingerie uitkiest voor een lager bedrag dan 125€, kan de winnaar geen aanspraak maken op het resterende bedrag van de waardebon.
 4. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de organisator.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De naamloze vennootschap Van de Velde en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.
 2. Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidige deelnemings- voorwaarden in zonder enig voorbehoud.

Artikel 7: Rechten Van de Velde

 1. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. De organisator behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de organisator daarvoor verantwoordelijk zal zijn.
 3. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem zich zou kunnen voordoen met de genoemde websites of met de computerprogrammering.
 4. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de service geleverd in de lingerie speciaalzaken.
 5. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor problemen met transport.

Artikel 8: Contact

 1. De deelnemers die een kopij van huidige deelnemingsvoorwaarden  wensen te ontvangen dienen bij hun aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop te sturen naar: “Win een Marie Jo setje” , marketing afdeling, Van de Velde NV, Lageweg 4, B-9260 Schellebelle.

 

 

Zoek een winkel