Deelnemingsvoorwaarden Verjaardagswedstrijd | Marie Jo

You are here

Deelnemingsvoorwaarden

“Verjaardagswedstrijd - Win één van de 5 cadeaubonnen t.w.v. 125€”

Artikel 1 Algemeen

 1. De wedstrijd “verjaardagswedstrijd - Win één van de 5 cadeaubonnen t.w.v. 125€” (hierna 'de wedstrijd') is een wedstrijd zonder aankoopverplichting die wordt georganiseerd door Van de Velde (hierna 'de organisator'), met maatschappelijke zetel te 9260 Schellebelle, Lageweg  4, en is onderhevig aan de voorwaarden in dit reglement vervat en het Belgische recht.
 2. De wedstrijd loopt maandelijks, met start op de eerste dag van de maand en einde op de laatste dag om 23u59.
 3. Deze wedstrijd speelt zich af in de hele wereld.
 4. De deelneming aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon die een mail met persoonlijke invitatie tot deelname ontvangt, met uitzondering van de organisatoren, van personeelsleden van Van de Velde en met uitzondering van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd.
 5. Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze wedstrijd, de bloed- en aanverwanten in de eerste graad, van de personen dewelke in de voorgaande alinea geviseerd worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze laatsten.
 6. De deelname is persoonlijk. Men kan slechts één maal deelnemen.

Artikel 2: Persoonsgegevens

 1. Om mee te doen aan de wedstrijd kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, enz.) in te geven.
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden gebruikt conform onze privacyverklaring.
 4. Indien deze gegevens niet met de realiteit overeenstemmen kunnen de organisatoren noch enige andere tussenkomende persoon of vennootschap hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 3: Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. De wedstrijd loopt maandelijks, met start op de eerste dag van de maand en einde op de laatste dag om 23u59.
 2. De wedstrijd is enkel toegankelijk via de url die de jarige fan persoonlijk ontvangt via mail. Deze url is 30 dagen geldig vanaf datum ontvangst.
 3. De deelnemer kan meedoen aan de wedstrijd als zij de vraag ‘Wat is jouw favoriete lingerieserie van dit seizoen?’ beantwoordt.
 4. Voor een geldige deelname moet eveneens een antwoord gegeven worden op de schiftingsvraag: “Hoeveel jarige Marie Jo fans zullen deze maand deelnemen aan de wedstrijd?”
 5. De deelnemer moet zijn of haar correcte en volledige persoonlijke gegevens achterlaten om geldig te zijn.
 6. De 5 winnende deelnemers worden persoonlijk via e-mail op de hoogte gebracht, uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de maand van deelname.

Artikel 4: Aanwijzing van de winnaars
Uit de deelnemers worden maandelijks de 5 winnaars gekozen, met name deze  wiens antwoord op de schiftingsvraag het dichtst de realiteit benaderde.

 1. De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht, uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de maand van deelname.
 2. Winnaars moeten na persoonlijke verwittiging binnen de 5 werkdagen aanspraak maken op hun prijs, anders vervalt deze.
 3. Indien een prijs buiten de schuld van de organisator niet is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van de organisator.

Artikel 5: Prijzen

 1. De te winnen prijzen zijn de volgende: 5 x 1 cadeaubon twv 125€ voor de aankoop van lingerie van Marie Jo
 2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.
 3. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de organisator.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De naamloze vennootschap Van de Velde en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.
 2. Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidige deelnemings- voorwaarden in zonder enig voorbehoud.

Artikel 7: Rechten Van de Velde

 1. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. De organisator behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de organisator daarvoor verantwoordelijk zal zijn.
 3. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem zich zou kunnen voordoen met de genoemde websites of met de computerprogrammering.
 4. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de service geleverd in de lingerie speciaalzaken.
 5. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor problemen met transport of andere gevallen van overmacht ivm de toe te kennen prijzen.  

Artikel 8: Contact
De deelnemers die een kopij van huidige deelnemingsvoorwaarden  wensen te ontvangen dienen bij hun aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop te sturen naar:” verjaardagswedstrijd - Win één van de 5 cadeaubonnen t.w.v. 125€”,  marketing afdeling, Van de Velde NV, Lageweg 4, B-9260 Schellebelle.

Zoek een winkel