Wedstrijdreglement | Marie Jo

You are here

Wedstrijdreglement “Avero 20 Jaar

– Ontwerp je eigen Avero”

Artikel 1 Algemeen

1. De wedstrijd “Avero 20 Jaar – Ontwerp je eigen Avero” (hierna 'Wedstrijd') is een wedstrijd zonder aankoopverplichting die wordt georganiseerd door Van de Velde NV (hierna 'Organisator'), met maatschappelijke zetel te Lageweg 4, 9260 Schellebelle, België en is onderhevig aan de voorwaarden in dit reglement vervat en het Belgische recht.

2. De Wedstrijd start op 21/03/2016 en eindigt op 08/05/2016 om 23u59.

3. De deelname aan deze Wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, met uitzondering van de Organisator; haar personeelsleden en dochtervennootschappen; klanten van de Organisator of personeelsleden van deze klanten en elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Wedstrijd.

4. Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze Wedstrijd, de bloed- en aanverwanten in de eerste graad, van de personen dewelke in de voorgaande alinea geviseerd worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze laatsten.

5. De deelname is persoonlijk. Men kan meermaals deelnemen.

Artikel 2: Persoonsgegevens

1. Om deel te nemen aan de Wedstrijd kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, enz.) in te geven.

2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden gebruikt conform onze privacyverklaring en zullen – behoudens jouw uitdrukkelijke toestemming – enkel worden aangewend in het kader van de Wedstrijd.

4. Indien deze gegevens niet met de realiteit overeenstemmen, kan de Organisator noch enige andere tussenkomende persoon of vennootschap hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 3: Overdracht van auteursrechtelijke vermogensrechten

1. Het inzenden van je gepersonaliseerde ontwerp in het kader van deze Wedstrijd betekent de definitieve, integrale en onvoorwaardelijke overdracht van de auteursrechtelijke vermogensrechten (reproductierechten) van de betrokken deelnemer aan de Organisator met betrekking tot deze inzending. De overdracht van de auteursrechtelijke vermogensrechten wordt uitgevoerd in volle eigendom en geeft aan de Organisator het exclusieve recht om deze inzending te reproduceren en te exploiteren (in eender welke vorm, op eender welke wijze of via eender welke drager), met het oog op de promotie en de verkoop van de producten van Van de Velde NV. De overdracht geldt wereldwijd en voor de volledige duur van de auteursrechtelijke bescherming.

2. Indien een ontwerp gebruikt wordt voor promotionele en andere marketingdoeleinden, zal dit op een anonieme manier gebeuren, met name enkel de voornaam en de eerste letter van de familienaam zal worden gebruikt, vb. Anne K.

3. De Organisator kan aan deze inzending alle noodzakelijk geachte wijzigingen en verbeteringen aanbrengen of laten aanbrengen en kan deze eveneens integreren of laten integreren in andere creaties of werken.

4. De overeengekomen overdracht dient te worden begrepen in de meest ruime, door de wet en deze overeenkomst toegelaten wijze en houdt alle exploitatiewijzen en exploitatievormen in. 5. Nu de Organisator in gevolge de overdracht eigenaar wordt van de auteursrechtelijke vermogensrechten met betrekking tot de inzending, zal zij gerechtigd zijn op deze inzending licenties te geven of deze rechten, geheel of gedeeltelijk, af te staan aan derden, zoals klanten en pers.

Artikel 4: Hoe en wanneer kan je meedoen?

1. De Wedstrijd start op 21/03/2016 en eindigt op 08/05/2016 om 23u59.

2. De Wedstrijd is toegankelijk via www.mariejo.com alsook via de facebook pagina van Marie Jo (via de facebook app).

3. Deelnemers die via een flyer of per e-mail door een Marie Jo verkooppunt uitgenodigd worden om deel te nemen aan de Wedstrijd, dienen eerst kenbaar te maken door welk verkooppunt zij uitgenodigd werden.

4. De deelnemer kan meedoen aan de Wedstrijd als zij via de online module twee Avero Limited Editions, zijnde Rainbow en/of Orchid, personaliseert.

5. Deelname is enkel geldig wanneer alle gevraagde persoonsgegevens ingevuld en correct zijn én na inzending van de gepersonaliseerde Avero beha’s.

Artikel 5: Aanwijzing van de winnaars

1. Uit de deelnemers worden de 20 winnaars gekozen door een vakjury. Indien bepaalde ontwerpen meermaals in exacte vorm ingezonden worden, zullen de chronologisch eerst ingezonden ontwerpen winnen. De winnaars hebben elk recht op de prijs omschreven in artikel 6. 2. Winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht, uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de maand van deelname.

3. Winnaars moeten na persoonlijke verwittiging binnen 48 uur aanspraak maken op hun prijs, anders vervalt deze.

4. Indien een prijs buiten de schuld van de organisator niet is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van de Organisator.

Artikel 6: Prijzen

1. De prijs voor iedere winnaar is een beha, gebaseerd op het door de winnaar ingezonden ontwerp. Er kunnen verschillen zijn tussen het ingezonden ontwerp en de beha die de winnaar ontvangt.

2. Vanaf de e-mail bedoeld in Artikel 5.2, kan het twee maand duren eer men via de post de prijs ontvangt.

3. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.

4. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de Organisator.

Artikel 7: Meest aangeduide verkooppunten

1. De Marie Jo verkooppunten in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland die, in navolging op artikel 4.3, op 30/04/2016 door het meest aantal deelnemers aan de Wedstrijd werden aangeduid, zullen gedurende twee dagen, binnen de door Organisator vooropgestelde mogelijkheden, gebruik kunnen maken van een crew die met professioneel materiaal initialen innaait in Avero beha’s die in de betreffende verkooppunten verkocht worden.

2. De Marie Jo verkooppunten in dezelfde landen als in artikel 7.1 opgesomd, die op 11/04/2016 tweede tot en met zesde in de ranking staan van het meest aantal deelnemers aan de Wedstrijd die een verkooppunt hebben aangeduid, zullen een groot evenement pakket ontvangen.

3. De Marie Jo verkooppunten in dezelfde landen als in artikel 7.1 opgesomd, die op 11/04/2016 zevende tot en met zestiende in de ranking staan van het meest aantal deelnemers aan de Wedstrijd die een verkooppunt hebben aangeduid, alsook de tien Marie Jo verkooppunten in Frankrijk, Denemarken en UK die door het meest aantal deelnemers aan de Wedstrijd werden aangeduid, zullen een medium evenement pakket ontvangen.

4. In geval het deelnemersaantal dat éénzelfde verkooppunt heeft aangeduid minder dan twintig (in geval van artikel 7.1 en 7.2) of minder dan tien (in geval van artikel 7.3) bedraagt, kan de Organisator beslissen om de hierboven gespecifieerde prijs te laten vervallen.

Artikel 8: Ontwerp van de week

1. Iedere week tijdens de looptijd van de Wedstrijd zal een ingestuurd ontwerp in de kijker geplaatst worden via de sociale media kanalen van Marie Jo. Het gaat om de volgende weken: 21/03/2016 t.e.m. 27/03/2016, 28.03.216 t.e.m. 03.04.2016, 04.04.2016 t.e.m. 10.04.2016, 11.04.2016 t.e.m. 17.04.2016, 18.04.2016 t.e.m. 24.04.2016 en 25.04.2016 t.e.m. 30.04.2016.

2. Deze ontwerpen worden geselecteerd door de vakjury.

3. De deelnemer die het in de kijker staand ontwerp heeft ingezonden, is geen winnaar zoals bepaald in artikel 5 en zal geen prijs ontvangen zoals bepaald in artikel 6.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De Organisator en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze Wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.

2. Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidige deelnemingsvoorwaarden in zonder enig voorbehoud. Artikel 10: Rechten Organisator 1. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de Wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden, of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden. Dit geldt tevens indien men, naar mening van de Organisator, bij het personaliseren een ongepaste combinatie aan initialen gebruikt. 2. De Organisator behoudt zich tevens het recht voor om de Wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daarvoor verantwoordelijk zal zijn.

3. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem zich zou kunnen voordoen met de genoemde websites of met de computerprogrammering.

4. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor problemen met transport of andere gevallen van overmacht in verband met de toe te kennen prijzen. Artikel 11: Contact 1. Er zal geen enkele betwisting aanvaard worden over bepaling van de winnaars, het verloop van de Wedstrijd of enige andere procedure in het kader van deze Wedstrijd. 2. De deelnemers die een kopij van huidige deelnemingsvoorwaarden wensen te ontvangen dienen bij hun aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop te sturen naar: “Avero 20 jaar – Ontwerp je eigen Avero”, marketing afdeling, Van de Velde NV, Lageweg 4, 9260 Schellebelle, België.

Zoek een winkel